Weerbaarheidstraining

Voor wie:

Er is een grote groep kinderen waarvoor het omgaan met anderen niet vanzelf gaat. Sommige van hen zijn niet sociaal weerbaar of vaardig genoeg, zij laten anderen regelmatig over hun grenzen gaan.  Doordat het omgaan met anderen niet vanzelf gaat, is de kans groot dat ze passief worden in het aangaan van contacten. De kans is groot dat zij negatieve ervaringen opdoen met het gevolg dat ze een negatief zelfbeeld kunnen vormen. Deze kinderen kunnen allerlei klachten krijgen zoals hoofdpijn, buikpijn, gespannen zijn, of faalangst, schoolziek. Uit onderzoek blijkt dat volwassenen die tijdens hun jeugd veel negatieve ervaringen hebben opgedaan in omgang met anderen, hier hun verdere leven last van ondervinden.

Voor veel kinderen is het omgaan met emoties erg lastig. Het herkennen en durven uiten van emoties gaat niet vanzelf. Wanneer kinderen hierbij niet de juiste tools aangeboden krijgen, is de kans groot dat zij hun emoties gaan wegstoppen. Het wegstoppen van emoties veroorzaakt op de lange termijn allerlei klachten en problemen. Het is van belang dat kinderen al op jonge leeftijd leren emoties te herkennen en te reguleren. Tijdens de weerbaarheidstraining, is het herkennen en omgaan met emoties een van de onderwerpen die uitgebreid aan bod komt. Bij het kopje ‘hoogsensitieve kinderen’ gaan we hier nog verder op in.

Daarnaast zijn er veel kinderen die last hebben van pestgedrag.weerbaarheidstraining Dit pesten kan verbaal gebeuren of fysiek, maar tegenwoordig hebben veel kinderen last van cyberpesten. De kinderen die last hebben van pestgedrag vinden het vaak moeilijk om hulp te vragen. Ze voelen zich onzeker waardoor ze extra kwetsbaar zijn. Vaak zijn deze kinderen bang dat het pestgedrag toeneemt wanneer ze om hulp vragen.

Wanneer er ingrijpende gebeurtenissen plaatsvinden zoals; verhuizing, scheiding van ouders, overgang naar een andere school, overlijden van een dierbare, kan dit van grote invloed zijn op het zelfbeeld en zelfvertrouwen van een kind. Het is van belang om kinderen de kans en ruimte te geven om deze gebeurtenis een plek te geven en te verwerken. Tijdens de weerbaarheidstraining leren we kinderen allerlei tools aan om zelfverzekerd om te kunnen gaan met veranderingen.

 

Doelen van de weerbaarheidstraining:

Tijdens de training werken we aan het vergroten van het zelfvertrouwen en eigenwaarden. We starten met de basis, versterken van het zelfbeeld en bewustwording van emoties en gedrag. Zonder het aanbieden van de basis, leren de kinderen enkel trucjes die op den duur weer snel worden vergeten. Na het aanbieden van de basis, leren we de kinderen vaardigheden die ze kunnen gebruiken bij onaangename situaties. Ook oefenen we met het afsluiten voor prikkels.  De training is zeer goed preventief te gebruiken, om te voorkomen dat kinderen sociaal emotionele problemen krijgen. Daarnaast zien we bij kinderen die gepest worden, na deelname aan de weerbaarheidstraining, dat het pestgedrag afneemt of stopt. Wanneer kinderen langdurig en structureel gepest worden, is er naast de training extra begeleiding nodig van bv de leerkracht.

Aan deze doelen werken we in verschillende werkvormen:

  • rollenspelen waarin hedendaagse situaties worden nagespeeld
  • samenwerkingsopdrachten
  • gesprekken voeren en feedback geven
  • gebeurtenissen analyseren in het 4G-model (gebeurtenis, gevoel, gedrag en gevolg)
  • vrij spel (hierin ervaren kinderen succesmomenten).

Tijdens de trainingen maken we de kinderen bewust van hun gedrag en geven we ze handvatten die ze kunnen helpen bij het maken van contact of lastige situaties. We oefenen met de kinderen verschillende manieren van reageren. Deze verschillende manieren worden gekoppeld aan verschillende kleuren petten.

In tegenstelling tot andere weerbaarheidstrainingen werken we niet met een vaststaand programma. Afhankelijk van de hulpvragen stellen we het programma samen, hierdoor kunnen kinderen optimaal aan hun leerdoelen werken. Om kinderen de aangeleerde tools toe te laten passen in hun dagelijks leven, hebben zij ondersteuning van hun ouders nodig. De kinderen krijgen opdrachten mee naar huis, waardoor zij werken aan hun persoonlijke leerdoel. Hierdoor ontwikkelen zij zich optimaal. Om ouders optimaal te betrekken bij de ontwikkelingen van hun kind, sluiten we elke bijeenkomst gezamenlijk met ouders en kinderen af. Daarnaast ontvangen ouders na afloop van elke bijeenkomst een informatiebrief waarin de doelen en spelvormen die aan bod zijn gekomen, beschreven staat. Wanneer er behoefte is aan extra oudergesprekken of overlegmomenten met de leerkracht, worden deze ingepland.

Uit onderzoek blijkt dat kinderen die een weerbaarheidstraining hebben gevolgd een positiever zelfbeeld hebben. Hierdoor sociaal vaardiger en weerbaarder zijn. Ze hebben minder last van onaangename situaties of pestgedrag. Ze maken makkelijker contact waardoor ze meer vrienden hebben. Dit komt hun zelfvertrouwen erg ten goede.

Inhoud:

De sociaal weerbaarheidstraining bestaat uit 10 bijeenkomsten. Voorafgaand vindt er een vrijblijvend kennismakingsgesprek met u en uw kind plaats waarin u de hulpvraag kunt aangeven.  Ik vind het belangrijk dat de kinderen voordat de training start met mij kennis hebben gemaakt, zodat zij zich tijdens de eerste bijeenkomst al wat op hun gemak voelen. Tijdens de training is er contact met de leerkracht van uw kind, deze wordt op de hoogte gehouden van de inhoud van de training. Hierdoor kunnen de aangeleerde vaardigheden ook op school geoefend worden. We sluiten elke bijeenkomst gezamenlijk af met ouders erbij. Ouders horen tijdens dit moment welke vaardigheden geoefend zijn, en wat de thuisopdracht is voor komende week.  Daarnaast ontvangen zij na afloop van elke bijeenkomst een informatiebrief waarin de doelen en werkvormen besproken worden, zodat ouders aan kunnen sluiten bij hetgeen wij hebben behandeld. Tussendoor zal er regelmatig mailcontact zijn om de ontwikkeling van uw kind te nauwkeurig te volgen. Wanneer kinderen het prettig vinden, en ouders hiermee akkoord gaan, is er buiten de bijeenkomsten de mogelijkheid om rechtstreeks ondersteuning aan mij te vragen. Gedurende de training ondergaan de kinderen een ontwikkeling, er zal verandering zijn in reacties en gedrag. Het is van belang dat deze ontwikkeling nauwkeurig gevolgd en ondersteund wordt door de gehele omgeving van het kind, ouders, leerkracht en trainer.

Na 9 bijeenkomsten vindt er, op verzoek van ouders, een evaluatiegesprek plaats. Na een paar maanden is er een terugkomdag, tijdens deze bijeenkomst bespreek ik met de kinderen hoe het gaat.

Na-traject:

Na afloop van de training, is er de mogelijkheid om een nazorgtraject te volgen. Tijdens dit nazorgtraject, komen we gedurende vier maanden, eens in de maand bij elkaar. Tijdens deze bijeenkomsten volgen we de ontwikkeling van de kinderen na de training, en bieden herhaling of verdieping daar waar nodig is. Ook krijgen de kinderen de kans om gedurende deze vier maanden, onder begeleiding van mij, zich de aangeleerde vaardigheden nog meer eigen te maken.

Ervaring:

Door mijn werkervaring binnen het onderwijs heb ik veel ervaring met groepsprocessen, hierdoor sluiten mijn trainingen optimaal aan bij de hedendaagse leefwereld en schoolsituaties van kinderen. Gedurde een aantal jaren heb ik de weerbaarheidstrainingen op basisschool De Reuzepas in Ewijk gegeven. Momenteel worden de trainingen gegeven in leefstijlcentrum de Remise in Druten.